Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Megagen Benelux B.V.

1. MegaGen en Toepasselijkheid:

1.1 MegaGen Benelux B.V. (hierna: “MegaGen”) is in het handelsregister ingeschreven onder nr. 52885550 en gevestigd aan het adres Schijfstraat 24, [5061KB] Oisterwijk, Nederland. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: “Algemene Verkoopvoorwaarden”) zijn mede bedongen ten behoeve van aan MegaGen gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van MegaGen en aan hen gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor MegaGen en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij MegaGen.
1.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen MegaGen en een afnemer of mogelijke afnemer (hierna: “Koper”). Voor de Koper kan door MegaGen een zaak tot stand gebracht moeten worden en/of die zaak of een dienst kan door MegaGen aan die Koper geleverd moeten worden (hierna: “Product” of “Producten”). Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanbiedingen die voorafgaan aan het voorgaande en op nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met het voorgaande, zoals bijv. onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen.

2. Aanbod en aanvaarding:

2.1 Een offerte van MegaGen is 14 dagen geldig. Offertes kunnen altijd herroepen worden. Ondergeschikte afwijkingen die u bij aanvaarding noemt maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij door ons bevestigd. Tussen MegaGen en Koper komt een overeenkomst tot stand, zodra MegaGen dit aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien MegaGen een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
2.2 Tussen MegaGen en Koper komt een overeenkomst tot stand, zodra MegaGen de order aan Koper schriftelijk heeft bevestigd (hierna: “Opdrachtbevestiging”), dan wel als MegaGen een begin met de uitvoering van de order heeft gemaakt

3. Prijs:

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de prijs van de Producten zoals vermeld op de Opdrachtbevestiging, of bij gebrek daaraan, de ten tijde van de aanvang van de uitvoering laatstelijk in de prijslijst gepubliceerde prijs, in euro exclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3.2 MegaGen heeft het recht om – waar nodig met terzijdestelling van de wet – een stijging van kostprijsbepalende factoren, waaronder de inkoopprijs, die optreedt na het sluiten van de overeenkomst aan Koper door te berekenen, als:

  • sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; en
  • die MegaGen niet kunnen worden toegerekend; en
  • die in verhouding tot de prijs aanzienlijk zijn.

3.3 Als de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, is Koper gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, mits Koper de voor de overeenkomst geldende prijs betaalt, verminderd met de besparingen van MegaGen door de opzegging, tegen aflevering door MegaGen ‘as is’ van wat wel voltooid is c.q. (al) beschikbaar is. 3.4 Als de prijs afhankelijk was van de door MegaGen te maken kosten, wordt de prijs die Koper verschuldigd is berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die MegaGen door de overeenkomst zou hebben gemaakt.
3.5 Stijgingen in belastingen, andere heffingen van overheidswege en wisselkoersen mag MegaGen altijd doorbelasten zonder dat Koper mag opzeggen.

4. Uitvoering overeenkomst:

4.1 Koper verstrekt tijdig aan MegaGen, vooraf en tijdens de uitvoering van de overeenkomst, alle informatie en medewerking, waarvan MegaGen aangeeft dat deze noodzakelijk is en/of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wordt de informatie/medewerking vertraagd verstrekt, dan wordt de levertijd met eenzelfde termijn als de vertraging verlengd en heeft MegaGen het recht uitvoering op te schorten en/of de kosten ter zake de vertraging op Koper te verhalen.4.2 MegaGen kan niet tekortkomen doordat MegaGen is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MegaGen kenbaar was.
4.3 De door MegaGen gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door MegaGen naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen. Afwijkingen, door welke oorzaak ook, leven geen tekortkoming van MegaGen op.
4.4 MegaGen is bevoegd Producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren Producten, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievoorwaarden of indien het betreft geringe wijzigingen van het Product die een verbetering betekenen.
4.5 Elke beschrijving, verduidelijking, tekening en meer algemeen alle eigenschappen aangeduid in catalogi, brochures, prijslijsten, informatiefolders, handleidingen en elke andere publicatie van MegaGen louter indicatieve informatie: het Product kan daarvan afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 4.6 Als MegaGen voor Koper een op maat gemaakt Product maakt dan levert Koper daarvoor foto’s aan MegaGen aan. Op basis daarvan maakt MegaGen een ontwerp. Koper dient het ontwerp vervolgens op juistheid te controleren en accorderen, waarna MegaGen overgaat tot productie. Als het Product niet past, maar wel in overeenstemming is met het geaccordeerde ontwerp, is geen sprake van een tekortkoming van MegaGen. MegaGen is dan niet aansprakelijk.
4.6 Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd dan kan MegaGen de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
4.7 Alle opdrachten van Koper worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MegaGen. Art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
4.8 Koper is bekend met, en garandeert te voldoen aan, alle op hem rustende verplichtingen uit de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (hierna: “MDR”).

5. Levering:

5.1 Aflevering van gekochte Producten vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van MegaGen (‘Ex Works’), conform Incoterm DAP 2020 in een daarvoor bestemde verpakking. Transport van gekochte zaken naar Koper vindt plaats voor rekening en risico van Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
5.2 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden aangeboden. Als Koper de aflevering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, dan zal het Product worden getransporteerd en opgeslagen, bij MegaGen of een derde, op kosten en voor risico van Koper.
5.3 De Levertijd wordt door MegaGen altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Levertijden vangen pas aan wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit zijn van MegaGen, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor uitvoering en/of Aflevering is voldaan. Bij vertraagde aflevering dient Koper MegaGen altijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke hersteltermijn te geven voordat verzuim intreedt. Als het Product voor/door MegaGen deels buiten de EU wordt geproduceerd of afgenomen of ten behoeve van Koper deels buiten de EU moet worden afgeleverd dan is de redelijke hersteltermijn tenminste zes weken en in alle andere gevallen tenminste drie weken. MegaGen is gehouden tot vergoeding van de schade die Koper lijdt vanaf het moment waarop MegaGen in verzuim verkeert ter zake de tijdige Aflevering. Bij vertraagde Aflevering is iedere recht van Koper jegens MegaGen op enige vergoeding beperkt tot een maximum van 1% van het factuurbedrag van MegaGen, tenzij het vertraagd afgeleverde Product een individueel gefactureerd Product of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot 1% van de factuurbedrag daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen één jaar nadat MegaGen in verzuim is geraakt.
5.4 Het is MegaGen toegestaan verkochte Producten in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden afgeleverd, is MegaGen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Betaling:

6.1 Facturen van MegaGen dienen door Koper binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro.
6.2 Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs indien Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
6.3 Als Koper ter zake een op hem jegens MegaGen rustende betalingsverplichting in verzuim raakt, is Koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
6.4 Als Koper jegens MegaGen in verzuim raakt dan is Koper gehouden de kosten die MegaGen door het verzuim maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de ten behoeve van MegaGen overeengekomen koopprijs of vergoeding, met een minimum van € 500,-. Koper is jegens MegaGen ook de volledige door MegaGen gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
6.5 MegaGen is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Koper en/of een aan Koper gelieerde onderneming te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper en/of een aan Koper gelieerde onderneming. Koper is zonder toestemming van MegaGen niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op MegaGen te verrekenen. Koper komt jegens MegaGen geen enkel opschortingsrecht toe. In deze algemene voorwaarden wordt onder “een gelieerde onderneming” verstaan de onderneming die tot dezelfde groep, in de zin van art. 2:24b BW, behoort, en een deelneming in de zin van art. 2:24c BW.

7. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding:

7.1 Alle vorderingen van MegaGen op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar als één of meer van volgende gevallen zich voordoet: (I) Koper raakt in verzuim met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens MegaGen; (II) na het sluiten van de overeenkomst aan MegaGen ter kennis gekomen omstandigheden geven goede grond te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; (III) Koper is in verzuim met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank; (IV) door Koper of een derde wordt ter zake Koper surseance, faillissement, enige (vorm van) insolventieprocedure of gerechtelijke of buitengerechtelijke schuldsanering aangevraagd of aangeboden; (V) er wordt beslag gelegd op een substantieel deel van de goederen van Koper of op zaken die zich in de macht van Koper bevinden en die in eigendom aan MegaGen toebehoren of op goederen van Koper waarop MegaGen een zekerheidsrecht heeft; (VI) één of meerdere van voornoemde omstandigheden doet zich voor ter zake een aan Koper gelieerde onderneming die met MegaGen een overeenkomst gesloten heeft.
7.2 In de in art. 7.1 genoemde gevallen raakt Koper in verzuim en is MegaGen zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van MegaGen om schadevergoeding te vorderen.

8. Beëindiging:

8.1. Als MegaGen in verzuim verkeert dan kan Koper de overeenkomst niet ontbinden terzake het deel van het Product dat reeds aan Koper is afgeleverd, tenzij dit deel geen zelfstandige waarde heeft of MegaGen ook ter zake dit specifieke deel ingevolge art. 9 (Reclames) in verzuim verkeert.
8.2. Voor zover sprake is van een opdracht, kan Koper de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW. In dat geval is Koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW. Dit redelijke deel is het volledige loon, behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.
8.3. Als MegaGen de overeenkomst vanwege verzuim van Koper ontbindt, dan wordt vermoed dat MegaGen het Product (dat al dan niet deels gereed en/of afgeleverd is) niet te gelde kan maken en dat de waarde van het Product voor MegaGen nihil is, behoudens tegenbewijs van Koper waarbij Koper een concrete koper en een concrete waarde aantoont. Als Koper voornoemd tegenbewijs levert, dan wordt vermoed dat de schade van MegaGen c.q. de netto marge 20% van de factuurwaarde is, behoudens tegenbewijs van Koper.

9. Reclames:

9.1 Koper dient de gekochte Producten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper ten minste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onder andere:

  • of de juiste Producten zijn geleverd;
  • of de afgeleverde Producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
  • of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

9.2 Reclames over zichtbare gebreken die via art. 8.1 kunnen worden ontdekt, dient Koper binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk – waaronder mede begrepen per e-mail – te melden aan MegaGen, op straffe van verval van recht.
9.3. Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering, schriftelijk te melden aan MegaGen, op straffe van verval van recht.
9.4. Koper dient Producten en (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat MegaGen een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van Koper.
9.5 Koper dient klachten die verband houden met ondeugdelijke levering van of transportschade aan Producten op de desbetreffende transportdocumenten aan te geven, op straffe van verval van recht.
9.6. Als een klacht gegrond is, zal MegaGen – naar haar keuze – ter voorkoming van verzuim: (i) de koopsom of een vergoeding (terug)betalen of; (ii) de Producten herstellen tot wat overeengekomen is of; (iii) de Producten alsnog leveren, tenzij dit voor Koper inmiddels zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. Nadat MegaGen (i), (ii) of (iii) heeft uitgevoerd, heeft Koper met betrekking tot de klacht geen enkele aanspraak meer tegen MegaGen. Als MegaGen aansprakelijk is voor schade van Koper dan geldt telkens art. 12 (Aansprakelijkheid).

10. Eigendomsvoorbehoud:

10.1 MegaGen behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren Producten, totdat door betaling van Koper aan MegaGen volledig zijn tenietgegaan:

  • De vorderingen die gelden als tegenprestatie voor aan Koper geleverde of te leveren Producten en met die bestellingen samenhangende voor Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  • De vorderingen die ontstaan als gevolg van het door Kopertekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de hiervoor bedoelde bestellingen ten aanzien van de Producten

10.2 Koper mag van MegaGen betrokken Producten niet verwerken of doorverkopen, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Koper, zonder voorafgaande betaling aan MegaGen van alle ter zake openstaande facturen.
10.3 Indien Koper zijn verplichtingen jegens MegaGen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is MegaGen gerechtigd afgeleverde Producten waarop het in artikel 10.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die het Product voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van MegaGen om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen
10.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van MegaGen geleverde Producten te voorzien van aanduidingen dat deze Producten geleverd zijn via – en dus eigendom zijn van – MegaGen, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige Producten van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan MegaGen. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.
10.5 Koper is jegens MegaGen gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van MegaGen op Koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van MegaGen, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van MegaGen zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

11. Garanties en omruilen:

11.1 MegaGen geeft uitsluitend garanties als dit is overeengekomen en geëxpliceerd bij het sluiten van de overeenkomst en slechts voor zover vastgelegd in de dan aan Koper overhandigde garantievoorwaarden.
11.2 MegaGen staat uitsluitend toe om een Product om te ruilen als dat bij het sluiten van de overeenkomst of daarna schriftelijke en expliciet overeengekomen is en uitsluitend conform de dan aan Koper overhandigde omruilvoorwaarden.

12. Aansprakelijkheid:

12.1 Ieder recht van Koper jegens MegaGen op schadevergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één “Gebeurtenis” is beperkt tot het bedrag van een eventuele door een (aansprakelijkheids)verzekering van MegaGen ter zake gedane uitkering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Als er geen verzekering is, de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht van Koper jegens MegaGen op schadevergoeding per Gebeurtenis beperkt tot maximaal de helft van de netto factuurwaarde van de betrokken Producten gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerd Product of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.
12.2 Aan de zijde van Koper komt nooit voor vergoeding in aanmerking:

  • bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie van MegaGen die niet met de leiding van het bedrijf belast zijn.

12.3 Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van MegaGen en al dan niet impliciet door MegaGen gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van MegaGen of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.
12.4 MegaGen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van Koper of personen voor wie Koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de Producten door niet- gekwalificeerden zijn gebruikt.
12.5 Koper vrijwaart MegaGen voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door MegaGen uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover MegaGen daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet jegens Koper aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aanspraak van Koper – de in de Algemene Verkoopvoorwaarden genoemde maximumaanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door MegaGen in dit verband geleden schade, waaronder de volledige kosten van verweer, te vergoeden.
12.6 Iedere rechtsvordering van Koper jegens MegaGen vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop Koper daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens MegaGen geldend kon maken.

13. Overmacht:

13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van MegaGen die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan MegaGen kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee- of lucht)vervoerders en douane – waarvan MegaGen afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; sluiting op last van de overheid; het weer; groot en klein molest; natuurgeweld zoals aardbevingen; terrorisme; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; blokkades van wegen, waterwegen en havens; import- of handelsbeperkingen; en cybercriminaliteit.
13.2. MegaGen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MegaGen haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3. Als sprake is van overmacht worden de verplichtingen van MegaGen jegens Koper van rechtswege en zonder verdere formaliteiten opgeschort. MegaGen zal Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
13.4 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MegaGen niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
13.5. Indien MegaGen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Geschillen:

Op de rechtsverhouding tussen MegaGen en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (“CISG”) is niet van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter voor Breda. MegaGen blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.

MegaGen Benelux B.V. – versie 221206

megagen worldwide

Megagen Benelux B.V.

Schijfstraat 24
5061 KB Oisterwijk
Nederland

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 17:00 uur

Deze website is ontwikkeld door Usecue B.V.
© 2024 Megagen B.V.